Dernek Hesabı

 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

Giriş Formu


Parolamı unuttum?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

İstatistikler

Üyeler: 2582
Haberler: 230
Web Linkleri: 7
Ziyaretçiler: 401050191
Anasayfa
Yorumu raporla

Zamanınızı verip bu yorumu sayfa yöneticisine raporladığınız için çok teşekkürler.
Aşağıdaki kısa Formu doldurduktan sonra Raporunuzu göndermek "Gönder" butonuna tıklayın lütfen.

İsim
 
E-mail
 
Raporun Sebebi
 
 
 

Soru içinde Yorum

íåãğ å

Yazan:: bestgirllll () Tarih: 10-01-2012 11:06

íåãğ å

Yazan:: bestgirllll Tarih: 10-01-2012 11:06

[url=http:// varrshnik3.x90x.net] [img]http://s005.radikal.ru/ i210/1111/4f/895b80dc8560.jpg [/img] [/url]  
 
[url=http:// varrshnik.x90x.net/seks- sorevnovanie-v-polshe.html] ñåêñ ñîğåâíîâàíèå â ïîëüøå[/url]  
Âñå íîğìàëüíî? ×òî-òî ñëó÷èëîñü, Ìèé?! îíà âîëíóåòñÿ. À â êğîâàòè ñîííàÿ íåäîâîëüíàÿ ğîæà Äıéíèøà. Íàâåğíîå óáèë áû ìåíÿ, åñëè áû äîòÿíóòüñÿ ìîã. 
Âèîë, ïîíèìàåøü. 
 
[url=http:// varrshnik8.x90x.net/mogilev- blyadi.html]ìîãèëåâ áëÿäè[/url]  
Ğàçäåâàéñÿ è èäè ê íåìó, Àëåêñ ìàõíóë ğóêîé â ñòîğîíó ÷åãî-òî ñòğàííîãî, ïîõîæåãî íà êğåñò. 
×åğåç òğè ÷àñà ñî ìíîé ñâÿçàëàñü Ãåíğè è îáúÿâèëà, ÷òî ÿ ïàğàçèòèğóşùåå íàñåêîìîå. İòî áûë çíàê, ÷òî ïîğà åõàòü îáğàòíî. Âûòàùèëè óïèğàşùåãîñÿ İéíğè èç öâåòíèêà ñ ãîëóáûìè íåçàáóäêàìè, âåğíóëèñü â íàø êëóá è åùå äâà ÷àñà îòğûâàëèñü òàì. Ïîêà çà íàìè íå ïğèåõàëè Àëåêñ è ãîñïîæà. 
 
[url=http:// varrshnik10.x90x.net/ prostitutki-ivano- frankovsk.html]ïğîñòèòóòêè èâàíî ôğàíêîâñê[/url]  
ß ıíåğãè÷íî çàêèâàë. Âñå âî ìíå ñëàäêî çàíûëî, â ïğåäâêóøåíèè. Òî, ÷òî ıòî áûë ìóæ÷èíà, î÷åíü ñìóùàëî, ïğàâäà. Íî, ïîõîæå, óæå íå òàê ñèëüíî, êàê ğàíüøå.  êîíå÷íîì èòîãå, îí ìåíÿ ïğîñòî âûñå÷åò ôëîããåğîì, êàê ıòî óæå ğàç ñäåëàë İéí. 
İéíğè óìèğîòâîğåííî óïàë ğÿäîì, íà æèâîò. Àéê òîæå ğèñêíóë ïåğåâåğíóòüñÿ.

 

» Bu Yorumu Administratore raporla

» Yorumu cevapla...

»  Makaleye geri dön


mXcomment 1.0.9 © 2007-2021 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
Advertisement